Nie można połączyć skanera ScanSnap i urządzenia przenośnego przy pomocy Wi-Fi

Jeśli nie można połączyć skanera ScanSnap i urządzenia przenośnego przy pomocy Wi-Fi, sprawdź poniższe możliwości w kolejności podanych numerów:

1. Sprawdź skaner ScanSnap

Czy przełącznik Wi-Fi skanera ScanSnap jest wyłączony?

Włącz przełącznik Wi-Fi skanera ScanSnap.

Czy wskaźnik Wi-Fi świeci się na pomarańczowo, czy miga?

 • Sygnał pomiędzy bezprzewodowym punktem dostępu i skanerem ScanSnap jest słaby lub mogą występować jego zakłócenia.

  Przestaw skaner ScanSnap i bezprzewodowy punkt dostępu w inne miejsca.

  • Przybliż skaner ScanSnap do bezprzewodowego punktu dostępu.

  • Odsuń skaner ScanSnap i bezprzewodowy punkt dostępu w miejsce oddalone od następujących elementów:

   • Przeszkody, które mogą blokować sygnał (np. ściany i metalowe płyty)
   • Urządzenia, które mogą powodować zakłócenia sygnału (np. kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe) i urządzenia bezprzewodowe
  • Zmień kierunek ustawienia skanera ScanSnap.

  Ponadto, komunikacja na niektórych kanałach bezprzewodowych może być niestabilna z powodu zakłóceń sygnału, takich jak szumy.

  Zmień wartość kanału bezprzewodowego w punkcie dostępu bezprzewodowego.

 • Użyj narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool do sprawdzenia, czy zostały przywrócone domyślne ustawienia Wi-Fi.

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

WSKAZÓWKA
 • Używając ScanSnap iX1300 możesz połączyć skaner ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym przez sieć Wi-Fi w tryb połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu.

  Używając ScanSnap iX100 możesz połączyć skaner ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym przez sieć Wi-Fi w tryb połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu.

  Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Czy skaner ScanSnap jest używany przez inne urządzenia?

Podłącz skaner ScanSnap do sieci po zakończeniu używania skanera z innymi urządzeniami.

Czy skaner ScanSnap obsługuje połączenie Wi-Fi?

Skaner ScanSnap może nie obsługiwać połączenia Wi-Fi w przypadku niektórych wersji oprogramowania układowego ScanSnap.

Zaktualizuj oprogramowanie układowe skanera ScanSnap do najnowszej wersji.

Szczegóły można znaleźć w Aktualizowanie oprogramowania układowego w ScanSnap Home.

1. Sprawdź sieć
2. Sprawdź sieć

Czy skaner ScanSnap jest połączony z bezprzewodowym punktem dostępu?

Uruchom diagnostykę, aby sprawdzić, czy skaner ScanSnap jest połączony z bezprzewodowym punktem dostępu i podejmij odpowiednie działanie, aby rozwiązać problem, w zależności od rezultatów diagnostyki.

Sprawdź poniższe kwestie i podejmij odpowiednie działanie, aby rozwiązać problem.

 1. Naciśnij Ustawienia na ekranie głównym panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].

 2. Naciśnij Ustawienia Wi-Fi, aby wyświetlić ekran [Ustawienia Wi-Fi].

 3. Naciśnij [Dane Wi-Fi], aby wyświetlić ekran [Informacje o skanerze ScanSnap].

 4. W zakładce [Wi-Fi] naciśnij przycisk [Diagnostyka].

Kiedy wyświetli się komunikat "Połączenie z punktem dostępu jest stabilne."

Skaner ScanSnap jest połączony z bezprzewodowym punktem dostępu. Sprawdź możliwe przyczyny:

Czy w sieci jest urządzenie o tym samym adresie IP? Ponadto, czy z tą siecią połączono wiele urządzeń sieciowych i komputerów?

Zmień adres IP, jeśli nakłada się na inne urządzenie.

Ponadto, udostępnij więcej adresów IP, wyłączając nieużywane komputery i urządzenia sieciowe.

Czy dla skanera ScanSnap ustawiono adres IP?
 • Jeśli w bezprzewodowym punkcie dostępu wyłączono funkcję DHCP, najpierw włącz tę funkcję, a następnie pozwól, aby skaner ScanSnap ponownie skonfigurował automatycznie adres IP.

  Lub skonfiguruj adres IP skanera ScanSnap w sposób ręczny.

  Szczegóły, jak ustawić adres IP dla skanera ScanSnap znajdziesz w Ustawianie adresu IP skanera ScanSnap.

 • Jeśli wszystkie adresy IP są już używane dla DHCP, określ szerszy zakres przydzielenia adresów IP.

  Lub udostępnij adres IP, odłączając od sieci nieużywane urządzenie.

 

Kiedy wyświetli się komunikat błędu

Zapoznaj się z komunikatem błędu, aby rozwiązać problem.

Jeśli problem nie ustępuje, sprawdź poniższe przyczyny:

Czy punkt dostępu bezprzewodowego jest włączony?

Włącz protokół bezprzewodowego punktu dostępu.

Ponadto, sprawdź, czy nie ma błędów ani usterek bezprzewodowego punktu dostępu.

Aby znaleźć szczegóły dotyczące błędów bezprzewodowego punktu dostępu, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego bezprzewodowego punktu dostępu.

WSKAZÓWKA
 • Używając ScanSnap iX1600 możesz połączyć skaner ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym przez sieć Wi-Fi w tryb połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu.

  Używając ScanSnap iX1500 możesz połączyć skaner ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym przez sieć Wi-Fi w tryb połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu.

  Używając ScanSnap iX1300 możesz połączyć skaner ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym przez sieć Wi-Fi w tryb połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu.

  Używając ScanSnap iX100 możesz połączyć skaner ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym przez sieć Wi-Fi w tryb połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu.

  Szczegóły można znaleźć w Zmiana metody łączenia z połączenia przez punkt dostępu na połączenie bezpośrednie.

  Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Czy połączono skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu?

Połącz skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu w następujący sposób:

 1. Naciśnij Ustawienia na ekranie głównym panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].

 2. Naciśnij Ustawienia Wi-Fi, aby wyświetlić ekran [Ustawienia Wi-Fi].

 3. Sprawdź, czy [Tryb połączenia Wi-Fi] jest ustawiony na [Połączenie przez punkt dostępu].

 4. Naciśnij [Połączenie przez punkt dostępu].

 5. Naciśnij [Ustawienia połączenia przez punkt dostępu] i podłącz skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Połącz skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu używając narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Czy prawidłowo skonfigurowano nazwę sieci (SSID), protokół zabezpieczeń (metodę uwierzytelniania), metodę szyfrowania i klucz zabezpieczeń?

Ustawienia skanera ScanSnap, takie jak nazwa sieci (SSID), protokół zabezpieczeń (metoda uwierzytelniania), metoda szyfrowania i klucz zabezpieczeń muszą pasować do ustawień bezprzewodowego punktu dostępu.

Sprawdź ustawienia Wi-Fi skanera ScanSnap i w razie potrzeby skonfiguruj je ponownie.

Szczegóły można znaleźć w Sprawdzanie ustawień Wi-Fi.

Szczegóły dotyczące sposobu sprawdzenia ustawień Wi-Fi opisano w Pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Zwróć uwagę, iż jeśli nie znasz nazwy sieci (SSID) lub klucza zabezpieczeń bezprzewodowego punktu dostępu, należy się zapoznać z instrukcją obsługi bezprzewodowego punktu dostępu lub skontaktować się z jego producentem.

Czy skaner ScanSnap i bezprzewodowy punkt dostępu są od siebie oddalone? Ponadto, czy coś może blokować sygnał (np. Ściany lub metalowe płyty) lub źródło fal elektromagnetycznych?

Sygnał pomiędzy bezprzewodowym punktem dostępu i skanerem ScanSnap jest słaby lub mogą występować jego zakłócenia.

Sprawdź na panelu dotykowym skanera ScanSnap status sygnału za pomocą ikony wyświetlanej w górnej części ekranu.

Ikona

Status sygnału

Siła sygnału (Dobra)

Siła sygnału: Dobra

Siła sygnału (Średnia)

Siła sygnału: Średnia

Siła sygnału (Słaba)

Siła sygnału: Słaba

Brak sygnału

Brak sygnału

Wyszukiwanie / Nie określono

Wyszukiwanie bezprzewodowego punktu dostępu / Nie określono bezprzewodowego punktu dostępu

Sprawdź status sygnału przy pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Jeśli status sygnału nie jest doskonały, przenieś skaner ScanSnap i bezprzewodowy punkt dostępu w inne miejsce.

 • Przybliż skaner ScanSnap do bezprzewodowego punktu dostępu.

 • Odsuń skaner ScanSnap i bezprzewodowy punkt dostępu w miejsce oddalone od następujących elementów:

  • Przeszkody, które mogą blokować sygnał (np. ściany i metalowe płyty)
  • Urządzenia, które mogą powodować zakłócenia sygnału (np. kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe) i urządzenia bezprzewodowe
 • Zmień kierunek ustawienia skanera ScanSnap.

WSKAZÓWKA
 • Mimo że status sygnału jest doskonały, komunikacja w zakresie pewnych częstotliwości lub na niektórych kanałach może być niestabilna z powodu zakłóceń sygnału, takich jak szumy.

  W regionie, gdzie dostępna jest sieć Wi-Fi 5 GHz nie wybieraj opcji [Automatycznie] dla częstotliwości, aby podłączyć ScanSnap. Wybierz [2,4 GHz] lub [5 GHz] w zależności od tego, gdzie używasz skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Zmiana częstotliwości połączenia skanera ScanSnap.

  W razie potrzeby zmień wartość kanału bezprzewodowego w punkcie dostępu bezprzewodowego.

  Aby znaleźć szczegóły, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego bezprzewodowego punktu dostępu.

Ponadto, komunikacja na niektórych kanałach bezprzewodowych może być niestabilna z powodu zakłóceń sygnału, takich jak szumy.

Zmień wartość kanału bezprzewodowego w punkcie dostępu bezprzewodowego.

 

2. Sprawdź bezprzewodowy punkt dostępu
3. Sprawdź bezprzewodowy punkt dostępu

Czy skonfigurowałeś ustawienia autoryzacji komunikacji w bezprzewodowym punkcie dostępu?

Jeśli ustawienia w bezprzewodowym punkcie dostępu skonfigurowano w poniższy sposób, postępuj zgodnie z podanymi rozwiązaniami.

 • Komunikacja pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi jest wyłączona (np. z powodu działania separatora prywatności lub separatora portu).

  Włącz komunikację pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi w bezprzewodowym punkcie dostępu.

 • Kiedy wyłączono emisję SSID, taką jak DOWOLNE połączenie

  Włącz transmisję SSID w bezprzewodowym punkcie dostępu. W przeciwnym razie skonfiguruj ustawienia Wi-Fi ręcznie.

 • Kiedy skonfigurowano funkcję filtra protokołu

  Skonfiguruj protokół w bezprzewodowym punkcie dostępu.

 • Kiedy skonfigurowano funkcję niewykrywalności

  Wyłącz funkcję niewykrywalności, a następnie ponownie skonfiguruj ustawienia Wi-Fi przy pomocy funkcji WPS. W przeciwnym razie skonfiguruj ustawienia Wi-Fi ręcznie.

 • Kiedy skonfigurowano filtrowanie adresu MAC

  Ustaw adres MAC dla skanera ScanSnap w bezprzewodowym punkcie dostępu, a następnie skonfiguruj ponownie ustawienia Wi-Fi.

Ponadto, ustawiony kanał może zostać użyty przez inny bezprzewodowy punkt dostępu.

W takim wypadku, zmień wartość kanału bezprzewodowego w punkcie dostępu bezprzewodowego.

Aby poznać szczegóły dotyczące ustawień bezprzewodowego punktu dostępu, zapoznaj się instrukcją obsługi swojego bezprzewodowego punktu obsługi.

Czy korzystasz z publicznej usługi bezprzewodowej sieci lokalnej LAN?

W środowisku publicznej bezprzewodowej sieci LAN, skanera ScanSnap nie można podłączyć z urządzenia przenośnego, ponieważ funkcja separatora prywatności jest zazwyczaj ustawiona na pozycji włączonej.

Użyj skanera ScanSnap w trybie połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu.

Szczegóły można znaleźć w Zmiana metody łączenia z połączenia przez punkt dostępu na połączenie bezpośrednie.

Połącz tymczasowo skaner ScanSnap w trybie połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu w następujący sposób.

 1. Zamknij podajnik papieru ADF (pokrywa), aby wyłączyć skaner ScanSnap.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli podajnik papieru ADF (pokrywa) jest już zamknięty, otwórz go i zamknij go ponownie, aby wyłączyć skaner ScanSnap.

 2. Przy wyłączonym skanerze ScanSnap włącz przełącznik Wi-Fi z tyłu skanera ScanSnap.

 3. Przytrzymując przycisk WPS, otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa), aby włączyć zasilanie. W tym miejscu naciśnij przycisk WPS i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy, aż wskaźnik Wi-Fi zacznie migać na zielono.

  Gdy tryb połączenia Wi-Fi zostanie zmieniony na tryb połączenia bezpośredniego, wskaźnik Wi-Fi zaświeci się na pomarańczowo.

 4. Otwórz ekran ustawienia funkcji Wi-Fi na urządzeniu przenośnym i wprowadź nazwę sieci skanera ScanSnap (SSID) oraz klucz zabezpieczeń.

  Na spodzie skanera ScanSnap podano domyślną nazwę sieci (SSID) i klucz zabezpieczeń.

  Kiedy skaner ScanSnap jest połączony bezpośrednio z urządzeniem przenośnym przy pomocy połączenia bezpośredniego, wskaźnik Wi-Fi świeci się na zielono.

Połącz skaner ScanSnap z siecią inną niż publiczna sieć bezprzewodowa LAN.

Jeśli przez pomyłkę połączysz skaner ScanSnap z publiczną siecią bezprzewodową LAN, nie będzie można go używać w trybie połączenia bezpośredniego w środowisku. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Usuń zbędne bezprzewodowe punkty dostępu przy pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

 • Przełącz ręcznie na tryb Połączenie bezpośrednie.

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

3. Sprawdź urządzenie przenośne
4. Sprawdź urządzenie przenośne

Czy nie wystąpiły błędy urządzenia przenośnego lub aplikacji ScanSnap Connect Application?

Zapoznaj się z oknami lub instrukcją obsługi urządzenia przenośnego albo aplikacji ScanSnap Connect Application i podejmij odpowiednie działanie.

4. Sprawdź inne, możliwe przyczyny
5. Sprawdź inne, możliwe przyczyny

Czy są jakieś ograniczenia w zakresie zabezpieczeń sieci?

Skontaktuj się z administratorem sieci.

W przypadku używania uwierzytelniania IEEE 802.1X skontaktuj się z administratorem sieci.

Sprawdź następujące kwestie u swojego administratora sieci:

 • Czy ustawienia Wi-Fi są takie same jak ustawienia na serwerze uwierzytelniania

 • Czy środowisko sieciowe serwera uwierzytelniania jest normalne

 • Czy serwer uwierzytelniania i bezprzewodowy punkt dostępu są prawidłowo połączone

 • Czy certyfikat jest ważny

  Przykład: Czy certyfikat nie został anulowany lub nie wygasł

 • Czy CN (CommonName) certyfikatu mieści się w granicach 64 bajtów, jeśli jako metodę uwierzytelniania wybrano [EAP-TLS].

Jeśli problem nie ustępuje po wypróbowaniu rozwiązań dla wszystkich wyżej zaznaczonych elementów, zapoznaj się z Pomocą narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.