Okno główne

Okno główne aplikacji ScanSnap Home to okno, w którym można zarządzać rekordami danych zawartości (obrazami, metainformacjami i informacjami wyszukiwania) utworzonymi z zeskanowanych dokumentów za pomocą skanera ScanSnap.

Po kliknięciu Komputer/Mac na pasku narzędzi wyświetlane są rekordy danych zawartości z zeskanowanymi obrazami, które są zapisywane w lokalnym folderze i folderze sieciowym, zarządzanymi w aplikacji ScanSnap Home.

Okno główne
Pasek narzędzi (1)
Przycisk [Scan]

Wyświetla Okno skanowania.

Jest wyłączone podczas skanowania dokumentów.

Przyciski przełączania widoku okna głównego.

Pojawia się, gdy znajdujesz się w regionie, w którym można używać ScanSnap Cloud.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

Komputer/Mac

Pojawi się okno główne, którego używa się do zarządzania rekordami danych zawartości tworzonymi z zeskanowanych dokumentów w profilu, w którym jako miejsce docelowe zapisu skanowanych obrazów ustawiono folder lokalny lub folder sieciowy. Jeden z folderów lokalnych to folder zsynchronizowany z usługą w chmurze.

Chmura

Pojawia się okno główne, używane do zarządzania rekordami danych zawartości utworzonymi z zeskanowanych dokumentów, za pomocą profilu, który jest powiązany z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud.

Szczegóły można znaleźć w Okno główne (używając ScanSnap Cloud).

Pasek wyszukiwania

Możesz odszukać wybrany folder dla rekordu danych zawartości, wprowadzając słowo kluczowe lub klucz wyszukiwania.

Po wybraniu następujących pozycji dla [Typ dokumentu] w widoku listy folderów, pasek wyszukiwania zostanie wyłączony.

 • Wizytówki

  Firma, Nazwisko

 • Rachunki

  Sprzedawca

Sortuj

Sortuje rekordy danych zawartości w widoku listy rekordów danych zawartości, w kolejności rosnącej lub malejącej.

Kliknij Menu sortowania, aby wyświetlić menu sortowania. Rekordy danych zawartości są sortowane według wybranego menu.

Przyciski przełączania trybu widoku dla widoku listy rekordów danych zawartości

Możesz przełączać tryb widoku dla widoku listy rekordów danych zawartości.

Lista podsumowania

Pojawi się lista podsumowania i można sprawdzić miniatury oraz metainformacje dla skanowanych obrazów.

Lista miniatur

Pojawi się lista miniatur i można sprawdzić miniatury dla skanowanych obrazów oraz tytułów dla rekordów danych zawartości.

Szczegółowa lista danych

Pojawi się szczegółowa lista danych i można sprawdzić metainformacje dla każdego typu dokumentu.

Staje się dostępna po wybraniu [Dokumenty], [Wizytówki], [Rachunki] lub [Zdjęcia] dla [Typ dokumentu] w widoku listy folderów.

Przycisk służący do przełączania widoku rekordów danych zawartości
Pokaż/Ukryj widok rekordu danych zawartości

Pokazuje lub ukrywa widok rekordu danych zawartości.

Widok listy folderów (2)

Poniższe foldery to rzeczywiste foldery, którymi można zarządzać w oprogramowaniu ScanSnap Home.

Rekordami danych zawartości i folderami można zarządzać w taki sam sposób jak w przypadku eksploratora plików.

Komputer

Jest to folder do zarządzania za pomocą aplikacji ScanSnap Home, zapisywany na komputerze, na którym zainstalowano ScanSnap Home.

Wyświetla wszystkie rekordy danych zawartości ze zeskanowanymi obrazami zapisywanymi w folderze lokalnym lub sieciowym, zarządzanymi w aplikacji ScanSnap Home.

Możesz przypisać folder lokalny lub sieciowy jako folder do zarządzania w aplikacji ScanSnap Home.

WSKAZÓWKA
 • W przypadku folderów, do których nie można uzyskać dostępu pojawi się ikona Ostrzeżenie.

ScanSnap Home

Tworzone automatycznie po uruchomieniu skanera ScanSnap po raz pierwszy.

Lokalizację folderu [ScanSnap Home] można zmienić w zakładce [Ogólne] okna Preferencje.

Szczegóły można znaleźć w Zmiana miejsca docelowego zapisu folderu [ScanSnap Home].

Kosz

Wyświetla rekordy danych zawartości, które przeniesiono do kosza.

Poniższe foldery to foldery wirtualne, którymi można zarządzać w oprogramowaniu ScanSnap Home.

Wybierz folder do wyświetlania rekordy danych zawartości, które zostały sklasyfikowane według folderu w widoku listy rekordu danych zawartości.

Typ dokumentu

Wyświetla rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych dokumentów skanerem ScanSnap, sklasyfikowane w cztery typu dokumentów [Dokumenty], [Wizytówki], [Rachunki] i [Zdjęcia].

Jeśli typ dokumentu to [Wizytówki] lub [Rachunki], wyświetlane będą w formie indeksów następujące pozycje z wyników rozpoznawania tekstu.

 • Wizytówki

  Firma, Nazwisko

 • Rachunki

  Sprzedawca

Znacznik

Wyświetla rekordy danych zawartości, skategoryzowane w znaczniki, które im nadano.

Historia skanowania

Wyświetla rekordy danych zawartości tworzone z zeskanowanych dokumentów za pomocą skanera ScanSnap, skategoryzowane według folderu wirtualnego dla poszczególnych okresów, w celu ich wyświetlania w formie historii skanowania skanera ScanSnap.

Wybierz folder [Ostatnie skany], aby wyświetlić rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych dokumentów w ciągu ostatnich dwóch tygodni, w widoku listy rekordów danych zawartości.

Podręcznik pomocy
Podręcznik pomocy oprogramowania ScanSnap

Wyświetla górną stronę tej witryny.

Rozwiązywanie problemów

Wyświetla stronę [Rozwiązywanie problemów] dla tej witryny.

Zadaj pytanie na temat obsługi

Wyświetla witrynę do zadawania pytań.

Widok listy rekordów danych zawartości (3)

Wyświetla rekordy danych zawartości w folderze, który został wybrany w widoku listy folderów.

Widok rekordu danych zawartości (4)

Wyświetla obraz i metainformacje zawarte w rekordzie danych zawartości, wybranym w widoku listy rekordów danych zawartości.

Pasek stanu (5)

Wyświetla status skanowanych dokumentów.

Okno główne
Pasek narzędzi (1)
Przycisk [Scan]

Wyświetla Okno skanowania.

Jest wyłączone podczas skanowania dokumentów.

Przyciski przełączania widoku okna głównego.

Pojawia się, gdy znajdujesz się w regionie, w którym można używać ScanSnap Cloud.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

Komputer/Mac

Pojawi się okno główne, którego używa się do zarządzania rekordami danych zawartości tworzonymi z zeskanowanych dokumentów w profilu, w którym jako miejsce docelowe zapisu skanowanych obrazów ustawiono folder lokalny lub folder sieciowy. Jeden z folderów lokalnych to folder zsynchronizowany z usługą w chmurze.

Chmura

Pojawia się okno główne, używane do zarządzania rekordami danych zawartości utworzonymi z zeskanowanych dokumentów, za pomocą profilu, który jest powiązany z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud.

Szczegóły można znaleźć w Okno główne (używając ScanSnap Cloud).

Pasek wyszukiwania

Możesz odszukać wybrany folder dla rekordu danych zawartości, wprowadzając słowo kluczowe lub klucz wyszukiwania.

Przesuwając z boku na bok Regulacja długości, znajdujący się obok paska wyszukiwania, możesz wydłużyć lub skrócić pasek wyszukiwania.

Pokaż tylko ulubione

Przełącza wybór wyświetlania wyłącznie rekordów danych zawartości określonych jako ulubione lub wszystkich rekordów danych zawartości.

Sortuj

Sortuje rekordy danych zawartości w widoku listy rekordów danych zawartości, w kolejności rosnącej lub malejącej.

Kliknij Menu sortowania, aby wyświetlić menu sortowania. Rekordy danych zawartości są sortowane według wybranego menu.

Przyciski przełączania trybu widoku dla widoku listy rekordów danych zawartości

Możesz przełączać tryb widoku dla widoku listy rekordów danych zawartości.

Lista podsumowania

Pojawi się lista podsumowania i można sprawdzić miniatury oraz metainformacje dla skanowanych obrazów.

Lista miniatur

Pojawi się lista miniatur i można sprawdzić miniatury dla skanowanych obrazów oraz tytułów dla rekordów danych zawartości.

Szczegółowa lista danych

Pojawi się szczegółowa lista danych i można sprawdzić metainformacje dla każdego typu dokumentu.

Rekordy danych zawartości są kategoryzowane i wyświetlane według typów dokumentów.

Przycisk służący do przełączania widoku rekordów danych zawartości
Pokaż/Ukryj widok rekordu danych zawartości

Pokazuje lub ukrywa widok rekordu danych zawartości.

Powiadomienie

Wyświetla na ikonie liczbę powiadomień pochodzących z aplikacji ScanSnap Home.

Kliknij ikonę, aby wyświetlić listę [Powiadomienie], na której możesz sprawdzić powiadomienia lub usunąć sprawdzone powiadomienia.

Ta ikona jest wyłączona, gdy nie ma żadnych powiadomień do sprawdzenia.

Widok listy folderów (2)

Poniższe foldery to rzeczywiste foldery, którymi można zarządzać w oprogramowaniu ScanSnap Home.

Rekordami danych zawartości i folderami można zarządzać w taki sam sposób jak w przypadku narzędzia do wyszukiwania.

Mac

Jest to folder do zarządzania za pomocą aplikacji ScanSnap Home, zapisywany na komputerze, na którym zainstalowano ScanSnap Home.

Wyświetla wszystkie rekordy danych zawartości ze zeskanowanymi obrazami zapisywanymi w folderze lokalnym lub sieciowym, zarządzanymi w aplikacji ScanSnap Home.

Możesz przypisać folder lokalny lub sieciowy jako folder do zarządzania w aplikacji ScanSnap Home.

WSKAZÓWKA
 • W przypadku folderów, do których nie można uzyskać dostępu pojawi się ikona Ostrzeżenie.

ScanSnap Home

Tworzone automatycznie po uruchomieniu skanera ScanSnap po raz pierwszy.

Lokalizację folderu [ScanSnap Home] można zmienić w zakładce [Ogólne] okna Preferencje.

Szczegóły można znaleźć w Zmiana miejsca docelowego zapisu folderu [ScanSnap Home].

Kosz

Wyświetla rekordy danych zawartości, które przeniesiono do kosza.

Poniższe foldery to foldery wirtualne, którymi można zarządzać w oprogramowaniu ScanSnap Home.

Wybierz folder do wyświetlania rekordy danych zawartości, które zostały sklasyfikowane według folderu w widoku listy rekordu danych zawartości.

Typ dokumentu

Wyświetla rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych dokumentów skanerem ScanSnap, sklasyfikowane w cztery typu dokumentów [Dokumenty], [Wizytówki], [Rachunki] i [Zdjęcia].

Jeśli typ dokumentu to [Wizytówki] lub [Rachunki], wyświetlane będą w formie indeksów następujące pozycje z wyników rozpoznawania tekstu.

 • Wizytówki

  Firma, Nazwisko

 • Rachunki

  Sprzedawca

Znacznik

Wyświetla rekordy danych zawartości, skategoryzowane w znaczniki, które im nadano.

Ostatnie wyświetlenia

Wyświetla historię rekordów danych zawartości z zeskanowanymi obrazami, wyświetlanymi w aplikacji takiej jak Podgląd, od najnowszych rekordów danych zawartości do ostatnich 30, w kolejności malejącej.

Historia skanowania

Wyświetla rekordy danych zawartości tworzone z zeskanowanych dokumentów za pomocą skanera ScanSnap, skategoryzowane według folderu wirtualnego dla poszczególnych okresów, w celu ich wyświetlania w formie historii skanowania skanera ScanSnap.

Wybierz folder [Ostatnie skany], aby wyświetlić rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych dokumentów w ciągu ostatnich dwóch tygodni, w widoku listy rekordów danych zawartości.

Podręcznik pomocy
Podręcznik pomocy oprogramowania ScanSnap

Wyświetla górną stronę tej witryny.

Rozwiązywanie problemów

Wyświetla stronę [Rozwiązywanie problemów] dla tej witryny.

Zadaj pytanie na temat obsługi

Wyświetla witrynę do zadawania pytań.

Widok listy rekordów danych zawartości (3)

Wyświetla rekordy danych zawartości w folderze, który został wybrany w widoku listy folderów.

Widok rekordu danych zawartości (4)

Wyświetla obraz i metainformacje zawarte w rekordzie danych zawartości, wybranym w widoku listy rekordów danych zawartości.

Pasek stanu (5)

Wyświetla następujące informacje.

 • Status skanowanych dokumentów

 • Liczba rekordów danych zawartości w folderze wybranym w widoku listy folderów

 • Liczba rekordów danych zawartości wybranych w widoku listy rekordów danych zawartości