Okno [Ustawienia szczegółowe]

Okno [Ustawienia szczegółowe] pojawi się, gdy klikniesz przycisk [Ustawienia szczegółowe] w oknie [Dodaj nowy profil] lub w oknie [Edytuj profile]. Ustawienia skanowania można określić bardziej szczegółowo.

W tej części opisano elementy ustawienia dostępne, gdy dla zeskanowanych obrazów miejscem docelowym zapisu jest folder lokalny lub folder sieciowy. Jeden z folderów lokalnych to folder zsynchronizowany z usługą w chmurze.

UWAGA
 • Nie można skanować dokumentów za pomocą skanera ScanSnap podczas, gdy wyświetla się okno [Ustawienia szczegółowe].

Ustawienia szczegółowe
Ustawienia szczegółowe
Typ dokumentu

Kiedy wybrano [Automatycznie wykrywa typ dokumentu jako "Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia" i skanuje dokument z odpowiednimi ustawieniami skanowania] dla [Wykrywanie typu dokumentu] w oknie [Dodaj nowy profil] lub w oknie [Edytuj profile], można wybrać typ dokumentu. Można określić ustawienia skanowania dla każdego typu dokumentu.

Kiedy typ dokumentu zostanie określony w oknie [Dodaj nowy profil] lub w oknie [Edytuj profile], wyświetli się podany typ dokumentu.

Typ dokumentu

Wyświetli się typ dokumentu, który został wybrany w [Wykrywanie typu dokumentu] w oknie [Dodaj nowy profil] lub w oknie [Edytuj profile].

Zakładki ustawień skanowania (1)

Wybierz zakładkę, aby zmodyfikować następujące ustawienia skanowania.

Przycisk [OK]

Zastosowuje skonfigurowane ustawienia i zamyka okno.

Przycisk [Anuluj]

Anuluje skonfigurowane ustawienia i zamyka okno.

Tytuł

W zakładce [Tytuł] możesz określić format tytułu dla rekordu danych zawartości.

Format tytułu

Wybierz elementy, jakie mają być podane w tytułach.

Kiedy typ dokumentu to [Zdjęcia], wyświetlane są tylko [Użyj daty skanowania] i [Dostosuj nazwy plików].

UWAGA
 • W systemie Windows, jeśli wybrane elementy lub ciągi znaków do wyodrębnienia dla tytułu zawierają w swoich wartościach następujące symbole, te symbole zostaną zastąpione przez "_" po ich użyciu do nazwy pliku obrazu.

  \/:?*"<>|

Tytuł jest generowany automatycznie
 • Kiedy typ dokumentu to [Dokumenty]

  Wyodrębnia tytuł i datę z dokumentu oraz automatycznie określa tytuł rekordu danych zawartości.

 • Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki] lub [Rachunki]

  Wyodrębnia informacje z dokumentu dla elementów podanych w oknie [Opcje tytułu] i automatycznie określa tytuł rekordu danych zawartości.

  Pole wyboru [Zamiast tego użyj daty skanowania]

  Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Dokumenty].

  Zaznacz to okno wyboru, aby zawsze używać daty, gdy dokument jest skanowany dla tytułu.

  Przycisk [Opcja]

  Kliknij, aby wyświetlić Okno [Opcje tytułu].

  Pojawia się, gdy typ dokumentu to [Wizytówki] lub [Rachunki].

Użyj daty skanowania

Określa datę skanowania dokumentu jako tytułu.

Format daty można określić w polu [Format daty].

Dostosuj nazwy plików

Określa ciąg znaków, który wprowadziłeś w pole wprowadzania jako tytuł.

Format daty

Ta opcja jest dostępna, gdy określono [Tytuł jest generowany automatycznie] lub [Użyj daty skanowania].

Format możliwej do wyboru daty różni się, w zależności od użycia daty skanowania jako tytułu.

 • Kiedy wybierzesz [Tytuł jest generowany automatycznie]

  • rrrrMMdd

  • rrrr-MM-dd

  • rrrr_MM_dd

  • MMddrrrr

  • MM-dd-rrrr

  • MM_dd_rrrr

  • ddMMrrrr

  • dd-MM-rrrr

  • dd_MM_rrrr

 • Kiedy używasz daty skanowania jako tytułu

  • rrrrMMdd

  • rrrr-MM-dd

  • rrrr_MM_dd

  • rrrrMMddGGmmss

  • rrrr-MM-dd-GG-mm-ss

  • rrrr_MM_dd_GG_mm_ss

  • MMddrrrr

  • MM-dd-rrrr

  • MM_dd_rrrr

  • MMddrrrrGGmmss

  • MM-dd-rrrr-GG-mm-ss

  • MM_dd_rrrr_GG_mm_ss

  • ddMMrrrr

  • dd-MM-rrrr

  • dd_MM_rrrr

  • ddMMrrrrGGmmss

  • dd-MM-rrrr-GG-mm-ss

  • dd_MM_rrrr_GG_mm_ss

Język dokumentu
Język wizytówki
Kraj/Region rachunku (Język)

Pojawia się, gdy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki], i gdy nazwa elementu różni się, w zależności od ustawienia typu dokumentu.

Ustaw język dokumentu, z którego wyodrębniono ciąg znaków. Po wybraniu [Auto], ciąg znaków zostanie wyodrębniony automatycznie z dokumentu w języku określonym dla ustawień regionalnych (informacje o kraju i regionie) Twojego komputera.

Kiedy dokumenty są skanowane za pomocą skanera ScanSnap, ustawiony język jest używany w następujących procesach:

 • Wykrywanie typu dokumentu

 • Wyodrębnianie tytułu

 • Wyodrębnienie podsumowania trzech wierszy

  Kiedy typem dokumentu jest [Dokumenty] i gdy wybrano inną opcję niż [Tytuł jest generowany automatycznie] zostanie również wyodrębnione podsumowanie trzech wierszy.

 • Wyodrębnianie metainformacji

 • Tworzenie pliku PDF z możliwością wyszukiwania

WSKAZÓWKA
 • Po wybraniu [Nie rozpoznawaj tekstu] rekord danych zawartości z zeskanowanego dokumentu zostanie importowany do ScanSnap Home pod następującymi warunkami:

  • Kiedy typ dokumentu to [Dokumenty], nie będą utworzone pliki PDF z możliwością wyszukiwania, ani nie będzie wyodrębniony tytuł lub podsumowanie składające się z trzech wierszy

  • Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], informacje zawarte na wizytówce nie zostaną wyodrębnione

  • Kiedy typ dokumentu to [Rachunki], informacje zawarte na rachunku nie zostaną wyodrębnione

  Po zaimportowaniu rekordów danych zawartości do ScanSnap Home, można ponownie wykonać rozpoznawanie tekstu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

  Szczegóły można znaleźć w Konwertowanie rekordów danych zawartości w rekordy z możliwością wyszukiwania.

Przykład

Wyświetla się przykład tytułu podanego zgodnie z ustawieniami tytułu.

Nazwa pliku

W zakładce [Nazwa pliku] wybierz format nazwy pliku do zapisania zeskanowanego obrazu jako pliku, jeśli nie chcesz, aby zeskanowany obraz był zarządzany w aplikacji ScanSnap Home.

Metoda nazywania plików

Wybierz pozycje do określenia nazwy pliku.

Kiedy typ dokumentu to [Zdjęcia], wyświetlane są tylko [Użyj daty skanowania] i [Dostosuj nazwy plików].

UWAGA
 • W systemie Windows, jeśli wybrane elementy lub ciągi znaków do wyodrębnienia dla nazwy pliku zawierają w swoich wartościach następujące symbole, te symbole zostaną zastąpione przez "_" po ich wyodrębnieniu dla nazwy pliku obrazu.

  \/:?*"<>|

Generuj nazwy plików automatycznie
 • Kiedy typ dokumentu to [Dokumenty]

  Wyodrębnia tytuł i datę z dokumentu oraz automatycznie określa nazwę pliku dla zeskanowanego obrazu.

 • Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki] lub [Rachunki]

  Wyodrębnia informacje z dokumentu dla elementów podanych w oknie [Opcje nazwy pliku] i automatycznie określa nazwę pliku dla zeskanowanego obrazu.

  Pole wyboru [Zamiast tego użyj daty skanowania]

  Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Dokumenty].

  Zaznacz to pole wyboru, aby zawsze używać daty skanowania dokumentu dla nazwy pliku.

  Przycisk [Opcja]

  Kliknij, aby wyświetlić Okno [Opcja nazw pliku].

  Pojawia się, gdy typ dokumentu to [Wizytówki] lub [Rachunki].

Użyj daty skanowania

Określa datę skanowania dokumentu jako nazwę pliku.

Format daty można określić w polu [Format daty].

Dostosuj nazwy plików

Określenie ciągu znaków, który ma być używany jako nazwa pliku oraz liczby cyfr dla numeru seryjnego dodawanego na końcu nazwy pliku w przypadku zapisywania wielu plików danych obrazu o tej samej nazwie.

Nazwa pliku

Określa ciąg znaków, który wprowadzono w pole wprowadzania jako nazwę pliku.

Pole wyboru [Numer seryjny]

Wyświetla się, gdy wybrano [Komputer (Skanuj do pliku)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami] w oknie [Dodaj nowy profil] lub w oknie [Edytuj profile].

Zaznaczając to pole wyboru możesz wybrać liczbę cyfr, z przedziału 0 do 6 dodawanych do numeru seryjnego na końcu nazwy pliku.

Wyświetla się, gdy wybrano [Mac (Skanuj do pliku)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami] w oknie [Dodaj nowy profil] lub w oknie [Edytuj profile].

Zaznaczając to pole wyboru możesz wybrać liczbę cyfr, z przedziału 0 do 6 dodawanych do numeru seryjnego na końcu nazwy pliku.

 

 • Gdy wybrana jest opcja inna niż [0 cyfry]

  Jako numer seryjny zostanie dodany numer w kolejności od najmniejszego numeru, który nie został jeszcze użyty.

  Przykład:

  W przypadku ustawienia "A" dla opcji [Nazwa pliku], [3 cyfry] dla opcji [Numer seryjny] i zapisania plików danych obrazu w folderze, który zawiera pliki już nazwane "A001.pdf", "A003.pdf" i "A005.pdf", nazwy plików zostaną nadane w następującej kolejności.

  A002.pdf, A004.pdf, A006.pdf, A007.pdf

 • Po wybraniu opcji [0 cyfry]

  W przypadku zapisywania danych obrazu, jako nazwa pliku zostanie ustawiony jedynie ciąg znaków wprowadzony w polu wejściowym [Nazwa pliku].

  Jeśli jednak nazwa pliku o tym samym ciągu znaków w polu wejściowym [Nazwa pliku] już istnieje, numer zostanie dodany w kolejności od najmniejszego numeru, który nie został jeszcze użyty.

  Przykład:

  Jeśli dla opcji [Nazwa pliku] ustawiono wartość "A", a dla opcji [Numer seryjny] ustawiono wartość [0 cyfr], nazwy plików zostaną podane w następującej kolejności.

  A.pdf, A1.pdf, A2.pdf

Format daty

Ta opcja jest dostępna, gdy określono [Generuj nazwy plików automatycznie] lub [Użyj daty skanowania].

Format możliwej do wyboru daty różni się, w zależności od użycia daty skanowania jako nazwy pliku.

 • Kiedy wybierzesz [Generuj nazwy plików automatycznie]

  • rrrrMMdd

  • rrrr-MM-dd

  • rrrr_MM_dd

  • MMddrrrr

  • MM-dd-rrrr

  • MM_dd_rrrr

  • ddMMrrrr

  • dd-MM-rrrr

  • dd_MM_rrrr

 • Gdy używasz daty skanowania jako nazwy pliku

  • rrrrMMdd

  • rrrr-MM-dd

  • rrrr_MM_dd

  • rrrrMMddGGmmss

  • rrrr-MM-dd-GG-mm-ss

  • rrrr_MM_dd_GG_mm_ss

  • MMddrrrr

  • MM-dd-rrrr

  • MM_dd_rrrr

  • MMddrrrrGGmmss

  • MM-dd-rrrr-GG-mm-ss

  • MM_dd_rrrr_GG_mm_ss

  • ddMMrrrr

  • dd-MM-rrrr

  • dd_MM_rrrr

  • ddMMrrrrGGmmss

  • dd-MM-rrrr-GG-mm-ss

  • dd_MM_rrrr_GG_mm_ss

Język dokumentu
Język wizytówki
Kraj/Region rachunku (Język)

Pojawia się, gdy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki], i gdy nazwa elementu różni się, w zależności od ustawienia typu dokumentu.

Ustaw język dokumentu, z którego wyodrębniono ciąg znaków. Po wybraniu [Auto], ciąg znaków zostanie wyodrębniony automatycznie z dokumentu w języku określonym dla ustawień regionalnych (informacje o kraju i regionie) Twojego komputera.

Kiedy dokumenty są skanowane za pomocą skanera ScanSnap, ustawiony język jest używany w następujących procesach:

 • Wykrywanie typu dokumentu

 • Wyodrębnianie nazwy pliku

 • Tworzenie pliku PDF z możliwością wyszukiwania

Przykład

Wyświetli się nazwa pliku, określona zgodnie z ustawieniami nazwy pliku.

Format pliku

W zakładce [Format pliku] możesz określić format pliku dla skanowanych obrazów.

Format pliku

Wyświetla format pliku skanowanego obrazu.

Dostępne są następujące ustawienia.

 • PDF (*.pdf)

  Zapisuje zeskanowany obraz w formacie PDF (*.pdf).

 • JPEG (*.jpg)

  Zapisuje zeskanowany obraz w formacie JPEG (*.jpg).

  W przypadku skanowania wielu dokumentów, wiele zeskanowanych obrazów jest zapisywanych w formacie JPEG w postaci pojedynczego obrazu wielostronicowego.

Przycisk [Opcja]

Kliknij, aby wyświetlić Okno [Opcja pliku PDF].

W przypadku wybrania [JPEG (*.jpg)] w [Format pliku], ten przycisk jest nieaktywny.

Kliknij, aby wyświetlić Okno [Opcja pliku PDF].

Pojawi się, kiedy typ dokumentu to [Dokumenty] i wyłączy się po wybraniu [JPEG (*.jpg)] w [Format pliku].

 

Pole wyboru [Konwertuj do pliku PDF z możliwością wyszukiwania]

Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Dokumenty].

Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, tekst na obrazie będzie rozpoznawany w języku określonym w [Język dokumentu] w zakładce [Tytuł] lub w zakładce [Nazwa pliku] i zostanie utworzony plik PDF z możliwością wyszukiwania.

To ustawienie ma wpływ na pole wyboru [Konwertuj do pliku PDF z możliwością wyszukiwania] w oknie [Opcja pliku PDF].

Jeśli wybrano [ABBYY Scan to Searchable PDF] dla [Wyślij do] w Okno [Dodaj nowy profil] lub Okno [Edytuj profile], to pole wyboru zostanie wyłączone.

WSKAZÓWKA
 • Nawet jeśli wybierzesz [ABBYY Scan to Searchable PDF] dla [Wyślij do] w oknie [Dodaj nowy profil] lub w oknie [Edytuj profile], możesz utworzyć plik PDF z możliwością wyszukiwania.

  W takim wypadku z większej liczby języków możesz wybrać język tekstu do rozpoznawania.

Skanuj

W zakładce [Skanuj] możesz określić jakość obrazu i kolor skanowanych obrazów.

Tryb koloru

Wybierz tryb koloru dla zeskanowanych obrazów.

To ustawienie ma wpływ na [Tryb koloru] w [Ustawienia skanowania] okna [Dodaj nowy profil] lub okna [Edytuj profile].

 • Auto

  Automatycznie wykrywa kolor każdego dokumentu i skanuje w kolorze, skali szarości lub czarno-białym.

 • Kolor

  Zawsze zapisuje zeskanowany obraz w kolorze.

 • Skala szarości

  Zawsze zapisuje zeskanowany obraz w skali szarości.

 • Monochromatyczny

  Zawsze zapisuje zeskanowany obraz w kolorze czarno-białym.

  Odpowiedni do skanowania dokumentów czarno-białych, zwierających wyłącznie tekst.

Strona skanowania

Wybierz stronę skanowania dla dokumentów.

To ustawienie ma wpływ na [Strona skanowania] w [Ustawienia skanowania] okna [Dodaj nowy profil] lub okna [Edytuj profile].

Wyświetla wybraną stronę skanowania.

 • Dwustronnie

  Skanuje obydwie strony dokumentu.

  Kiedy typ dokumentu to "Wizytówki", zeskanuj przednią stronę, po czym tylną stronę wizytówki, aby utworzyć z zeskanowanych obrazów obydwu stron wizytówki jeden rekord danych zawartości.

  Kiedy typ dokumentu to "Dokumenty", "Rachunki", lub "Zdjęcia", nie można wybrać opcji [Dwustronnie].

 • Jednostronnie

  Skanuje tylko jedną stronę dokumentu.

Jakość obrazu

Wybierz poziom jakości obrazu (rozdzielczość) dla skanowanych obrazów.

To ustawienie ma wpływ na [Jakość obrazu] w [Ustawieniach skanowania] okna [Dodaj nowy profil] lub okna [Edytuj profile].

 • Auto

  Skanuje dokumenty w optymalnej rozdzielczości, zgodnie z rozmiarem papieru dokumentów.

  Jakość obrazu jest zdeterminowana w oparciu o długą lub krótką krawędź dokumentu.

  • Kiedy krótka krawędź jest dłuższa niż 115 mm: Lepsza

  • Kiedy krótka krawędź wynosi 115 mm lub mniej: Najlepsza

 • Normalna

  Skanowanie odbywa się w rozdzielczości 150 dpi, gdy opcję [Ustawienie trybu koloru] ustawiono na [Kolor] lub [Skala szarości], i 300 dpi w przypadku ustawienia na czerń i biel.

 • Lepsza

  Skanowanie odbywa się w rozdzielczości 200 dpi, gdy opcję [Ustawienie trybu koloru] ustawiono na [Kolor] lub [Skala szarości], i 400 dpi w przypadku ustawienia na czerń i biel.

 • Najlepsza

  Skanowanie odbywa się w rozdzielczości 300 dpi, gdy opcję [Ustawienie trybu koloru] ustawiono na [Kolor] lub [Skala szarości], i 600 dpi w przypadku ustawienia na czerń i biel.

 • Doskonały

  Skanowanie odbywa się w rozdzielczości 600 dpi, gdy opcję [Ustawienie trybu koloru] ustawiono na [Kolor] lub [Skala szarości], i 1200 dpi w przypadku ustawienia na czerń i biel.

  Wybór jakości [Doskonała] może spowolnić prędkość skanowania dokumentów, w zależności od środowiska systemowego.

Obrót

Wybierz, w którą stronę ma być obracany obraz, aby poprawić jego orientację.

To ustawienie ma wpływ na [Obrót] w [Ustawienia skanowania] okna [Dodaj nowy profil] lub okna [Edytuj profile].

 • Nie obracaj

  Nie powoduje obrócenia obrazu.

 • Auto

  Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki].

  Powoduje automatyczny obrót obrazu gdy skanujesz dokument bokiem lub do góry nogami.

  Ponieważ ta opcja determinuje orientację strony w oparciu o ciągi znaków wydrukowanych na dokumencie, podczas skanowania następujących dokumentów wybierz opcję inną niż [Auto].

  • Dokumenty z wieloma bardzo dużymi lub małymi znakami

  • Dokumenty, w których odstępy pomiędzy liniami lub znakami są bardzo wąskie lub, w których znaki nakładają się na siebie

  • Dokumenty z wieloma znakami, które stykają się z podkreśleniami lub obramowaniami

  • Dokumenty zawierające wiele zdjęć lub rysunków, z małą liczbą znaków

  • Dokumenty ze znakami na nierównomiernie wybarwionym tle, jak na przykład cieniowane znaki.

  • Dokumenty z wieloma zdobionymi znakami, jak na przykład znaki wytłaczane lub obramowane

  • Dokumenty ze znakami na wzorzystym tle, takim jak znaki nakładające się na ilustracje lub diagramy

  • Dokumenty zawierające znaki drukowane w różnych kierunkach, jak np. rysunki

  • Dokumenty zapisane wyłącznie dużymi literami

  • Dokumenty zawierające znaki pisane odręcznie

  • Dokumenty przekrzywione

  • Dokumenty o skomplikowanym układzie

  • Dokumenty o dużej ilości szumów

  • Dokumenty zawierające niewyraźne znaki

  • Dokumenty zawierające wyblakłe znaki

 • [Automatycznie (za pomocą rozpoznawania twarzy)]

  Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Zdjęcia].

  Powoduje automatyczny obrót obrazu, gdy skanujesz zdjęcie bokiem lub do góry nogami.

  Obrazy są obracane zgodnie z orientacją twarzy osoby na zdjęciu. Jeśli zdjęcie nie przestawia osoby, np. jest to zdjęcie krajobrazu, obraz nie będzie się obracać.

 • Obróć o 90° w prawo / Obróć o 180° / Obróć o 90° w lewo

  Powoduje obrócenie obrazu pod odpowiednim kątem.

  Jeśli dla [Strony skanowania] wybrano [Dwustronnie], możesz określić, w którą stronę obracać obrazy skanowane przodem lub tyłem, odpowiednio.

  Obrót

  Sposób obrotu obrazów

  Obróć o 90° w prawo (oprawa w pionie)

  Przód: Obróć o 90° w prawo

  Tył: Obróć o 90° w lewo

  Obróć o 90° w prawo (oprawa w poziomie)

  Obydwie strony: Obróć o 90° w prawo

  Obróć o 90° w prawo

  Obróć o 90° w prawo

  Obróć o 180° w prawo (oprawa w pionie)

  Obydwie strony: Obróć o 180°

  Obróć o 180° w prawo (oprawa w poziomie)

  Przód: Obróć o 180°

  Tył: Nie obracaj

  Obróć o 180°

  Obróć o 180°

  Obróć o 90° w lewo (oprawa w pionie)

  Przód: Obróć o 90° w lewo

  Tył: Obróć o 90° w prawo

  Obróć o 90° w lewo (oprawa w poziomie)

  Obydwie strony: Obróć o 90° w lewo

  Obróć o 90° w lewo

  Obróć o 90° w lewo

Pole wyboru [Usuwanie pustych stron]

Zaznacz to pole, aby automatycznie usuwać puste strony z zeskanowanych obrazów.

Na przykład, gdy skanujesz obydwie strony dokumentu, który ma treść tylko na jednej stronie, zostanie zapisany tylko obraz z treścią, ponieważ ta opcja usuwa puste strony (druga strona).

Jeśli wszystkie skanowane strony zostały rozpoznane jako puste, nie zostanie zapisany żaden obraz.

Ustawienia obrazu

Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Zdjęcia].

Kolory na zdjęciach są dostosowywane tylko, gdy skanowane są zdjęcia kolorowe.

WSKAZÓWKA
 • Poniższe modele obsługują funkcję dostosowywania kolorów w [Ustawienia obrazu].

  • ScanSnap iX1600

  • ScanSnap iX1500

  • ScanSnap iX1400

  • ScanSnap iX1300

  • ScanSnap iX100

Pole wyboru [Automatyczne ulepszanie]

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje dostosowanie kontrastu zdjęcia, nadając mu głębszą barwę.

Pole wyboru [Korekcja efektu czerwonych oczu]

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykrycie twarzy osoby i usunięcie efektu czerwonych oczu na zdjęciu.

Pole wyboru [Korekcja blaknięcia]

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje poprawę zdjęcia z wyblakłymi kolorami, nadając mu głębszą barwę.

Przycisk [Opcja]

Pojawi się Okno [Opcje skanowania].

Rozmiar pliku

W zakładce [Rozmiar pliku] możesz określić stopień kompresji dla rozmiaru pliku skanowanych obrazów.

Stopień kompresji

Wybierz stopień kompresji dla rozmiaru pliku skanowanych obrazów.

Stopień kompresji można wybrać, kiedy [Tryb koloru] obrazu jest [Kolor] lub [Skala szarości].