Ekrany wyświetlane na panelu dotykowym

Ekrany wyświetlane na panelu dotykowym skanera ScanSnap to ekran główny służący do uruchamiania skanowania lub ekran [Ustawienia] służący do sprawdzania lub modyfikowania ustawień skanera ScanSnap.

UWAGA
 • Panel dotykowy ScanSnap iX1500 nie obsługuje języka polskiego.

  Nazwy elementów i nazwy ekranu na panelu dotykowym na tej stronie powinny by odczytywane w języku wyświetlanym na panelu dotykowym.

W tej części opisano następujące ekrany:

Ekran główny

Ekran główny to ekran, na którym można wybrać profil i uruchomić skanowanie dokumentu.

Ustawienia profilu można modyfikować lub dodawać w Okno skanowania aplikacji ScanSnap Home.

Ekran główny
Ekran główny

Przykład okna, gdy dla metody wyświetlania profili ustawiono [Wybrany użytkownik]

Ikona użytkownika (1)

Wyświetla ekran [Wybieranie użytkownika].

Na ekranie [Wybieranie użytkownika] podane są nazwy użytkowników komputerów wcześniej połączonych ze skanerem ScanSnap. Wybór nazwy użytkownika z listy może spowodować zmianę bieżącego komputera na komputer, który chcesz połączyć ze skanerem ScanSnap.

Ikona użytkownika wyświetli się w następujących przypadkach:

 • Na ekranie [Ustawienia] panelu dotykowego można wybierać następujące ustawienia.

  • [Wybrany użytkownik] dla [Wyświetlanie profili] na ekranie [Ustawienia skanera]

  • [Połączenie przez punkt dostępu] lub [Połączenie bezpośrednie] dla [Tryb połączenia Wi-Fi] na ekranie [Ustawienia Wi-Fi]

 • Istnieją dwa lub więcej historyczne rekordy komputerów wcześniej połączonych ze skanerem ScanSnap

Nazwa użytkownika (2)

Wyświetla nazwę użytkownika połączonego ze skanerem ScanSnap.

Nazwa użytkownika wyświetli się w następujących przypadkach:

 • Na ekranie [Ustawienia] panelu dotykowego można wybierać następujące ustawienia.

  • [Wybrany użytkownik] dla [Wyświetlanie profili] na ekranie [Ustawienia skanera]

  • [Połączenie przez punkt dostępu] lub [Połączenie bezpośrednie] dla [Tryb połączenia Wi-Fi] na ekranie [Ustawienia Wi-Fi]

 • Istnieją dwa lub więcej historyczne rekordy komputerów wcześniej połączonych ze skanerem ScanSnap

WSKAZÓWKA
Status połączenia (3)

Wyświetla statusy połączenia skanera ScanSnap.

Status połączenia Wi-Fi

Wyświetla status sygnału pomiędzy bezprzewodowym punktem dostępu a skanerem ScanSnap na czterech poziomach.

Kiedy skaner ScanSnap wyszukuje bezprzewodowy punkt dostępu lub gdy nie jest połączony z bezprzewodowym punktem dostępu, pojawi się Status połączenia Wi-Fi.

Status połączenia USB

Pojawia się, gdy skaner ScanSnap jest połączony z komputerem za pomocą kabla USB.

Status połączenia bezpośredniego

Pojawia się, gdy tryb połączenia Wi-Fi dla skanera ScanSnap został ustawiony na tryb Połączenie bezpośrednie, który łączy skaner z komputerem za pomocą sieci Wi-Fi, bez użycia bezprzewodowego punktu dostępu.

Jeśli znajdujesz się w środowisku, w którym nie można ustanowić połączenia z bezprzewodowym punktem dostępu, skaner ScanSnap można połączyć z komputerem lub z urządzeniem przenośnym bezpośrednio przez Wi-Fi.

Ustawienia

Pojawi się ekran [Ustawienia]. Możesz określić ustawienia dla skanera ScanSnap.

W razie powiadomienia o konserwacji, pojawi się Powiadomienie na Ustawienia.

Lista profili (4)

Wyświetla profile. Wybierz z listy profil, który będzie używany.

Wyświetla do 30 profili.

Przesuń palcem w poziomie po liście profili, aby przewinąć profile. Podczas przewijania profili pod listą profili pojawia się pasek przewijania.

Naciśnij wybrany profil, aby wyświetlić następujące informacje na przycisku [Scan]:

 • Opis profilu

 • Nazwa użytkownika, który utworzył profil

  Powyższe informacje wyświetlają się, gdy opcję [Wszyscy użytkownicy] ustawiono dla [Wyświetlanie profili] na ekranie [Ustawienia skanera], który można wyświetlić po wyświetleniu ekranu [Ustawienia] na panelu dotykowym.

Profile podane domyślnie w ScanSnap Home różnią się, w zależności od regionu, w którym ScanSnap jest używany. Szczegóły można znaleźć w Co to jest profil?.

WSKAZÓWKA
Strzałka w górę / Strzałka w dół

Przełącza wyświetlanie listy profili.

Wyświetla nazwę wybranego profilu z listy profili.

Po naciśnięciu wyświetlonej nazwy profilu pojawią się następujące informacje:

 • Opis profilu

 • Nazwa użytkownika, który utworzył profil

  Powyższe informacje wyświetlają się, gdy opcję [Wszyscy użytkownicy] ustawiono dla [Wyświetlanie profili] na ekranie [Ustawienia skanera], który można wyświetlić po wyświetleniu ekranu [Ustawienia] na panelu dotykowym.

Część dotycząca wyświetlania i modyfikacji ustawień skanowania (5)

Wyświetla ustawienia skanera dla wybranego profilu. Naciskaj każdą ikonę, aby wyświetlić ekran ustawień skanowania, gdzie możesz tymczasowo zmieniać ustawienia skanowania. Skanowanie dokumentu spowoduje powrót ustawień skanowania do stanu sprzed wprowadzenia zmian.

Jeśli chcesz skanować dokumenty z tymi samymi ustawieniami przez cały czas, zmień ustawienie skanowania dla profilu w oknie Okno [Edytuj profile] aplikacji ScanSnap Home.

Następujące ustawienia skanowania można zmieniać na panelu dotykowym.

Ustawienie trybu koloru

Wybierz tryb koloru dla zeskanowanych obrazów.

Ikona

Parametr

Opis

Auto

Auto

Automatycznie wykrywa kolor każdego dokumentu i skanuje w kolorze, skali szarości lub czarno-białym.

Kolor

Kolor

Zawsze zapisuje zeskanowany obraz w kolorze.

Skala szarości

Skala szarości

Zawsze zapisuje zeskanowany obraz w skali szarości.

Monochromatyczny

Monochromatyczny

Zawsze zapisuje zeskanowany obraz w kolorze czarno-białym.

Odpowiedni do skanowania dokumentów czarno-białych, zwierających wyłącznie tekst.

Ustawienie strony skanowania

Wybierz stronę skanowania dla dokumentów.

Ikona

Parametr

Opis

Dwustronnie

Dwustronnie

Skanuje obydwie strony dokumentu.

Jednostronnie

Jednostronnie

Skanuje tylko jedną stronę dokumentu.

Ustawienie jakości obrazu

Wybierz poziom jakości obrazu (rozdzielczość) dla skanowanych obrazów.

Prędkość skanowania zależy od jakości obrazu.

Szczegóły można znaleźć w Specyfikacja skanera ScanSnap.

Ikona

Parametr

Opis

Auto

Auto

Skanuje dokumenty w optymalnej rozdzielczości, zgodnie z rozmiarem papieru dokumentów.

Jakość obrazu jest zdeterminowana w oparciu o długą lub krótką krawędź dokumentu.

 • Kiedy krótka krawędź jest dłuższa niż 115 mm: Lepsza

 • Kiedy krótka krawędź wynosi 115 mm lub mniej: Najlepsza

Normalna

Normalna

Skanowanie odbywa się w rozdzielczości 150 dpi, gdy opcję [Ustawienie trybu koloru] ustawiono na kolorowy lub skala szarości, i 300 dpi w przypadku ustawienia na czarno-biały.

Lepsza

Lepsza

Skanowanie odbywa się w rozdzielczości 200 dpi, gdy opcję [Ustawienie trybu koloru] ustawiono na [Kolor] lub [Skala szarości] i 400 dpi w przypadku ustawienia na czarno-biały.

Najlepsza

Najlepsza

Skanowanie odbywa się w rozdzielczości 300 dpi, gdy opcję [Ustawienie trybu koloru] ustawiono na [Kolor] lub [Skala szarości] i 600 dpi w przypadku ustawienia na czarno-biały.

Doskonały

Doskonała

Skanowanie odbywa się w rozdzielczości 600 dpi, gdy opcję [Ustawienie trybu koloru] ustawiono na kolorowy lub skala szarości, i 1200 dpi w przypadku ustawienia na czarno-biały.

Wybór jakości [Doskonała] może spowolnić prędkość skanowania dokumentów, w zależności od środowiska systemowego.

Nie wyświetla się, gdy wybrano profil powiązany z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

Ustawienie trybu podawania

Wybierz metodę podawania dla skanowanych dokumentów.

Ikona

Parametr

Opis

Skanowanie normalne

Skanowanie normalne

Skanowanie kończy się automatycznie, gdy wszystkie załadowane dokumenty do skanera ScanSnap zostaną zeskanowane.

Skanowanie normalne

Skanowanie ciągłe

Skanowanie ciągłe

Skanowanie trwa do czasu naciśnięcia przycisku [Zakończ].

Możesz skanować dużą liczbę dokumentów podczas jednego skanowania.

Skanowanie ciągłe

Skanowanie ręczne

Skanowanie ręczne

Automatycznie skanuje załadowane dokumenty do skanera ScanSnap, arkusz po arkuszu, do czasu naciśnięcia przycisku [Zakończ].

Skanuj za pomocą [Skanowanie ręczne] w przypadku dokumentów, które mają nakładające się obszary, dokumentów o długich stronach lub grubych dokumentów, takich jak następujące:

 • Dokumenty złożone na pół

 • Koperty

 • Dokumenty z dołączonymi karteczkami samoprzylepnymi

 • Wielowarstwowe dokumenty, takie jak kalka do kopiowania

 • Dokumenty o długich stronach, takie jak długie rachunki

 • Karty plastikowe

Skanowanie ręczne
WSKAZÓWKA
 • Kiedy zostanie wybrany profil, w którym ustawienia skanowania skonfigurowano do automatycznego wykrywania typu dokumentu, wyświetlą się następujące ikony. Te ikony nie ulegną zmianie, nawet jeśli w ustawieniach skanowania zostanie zmieniony tryb koloru, strona skanowania lub jakość obrazu.

  • Ustawienie trybu koloru(Ustawienie trybu koloru)

  • Ustawienie strony skanowania(Ustawienie strony skanowania)

  • Ustawienie jakości obrazu(Ustawienie jakości obrazu)

 • Kiedy profil został ustawiony na wykrywanie typu dokumentu w sposób automatyczny, przycisk [Ustawienia poszczególnych rodzajów dokumentów] wyświetla się w oknie ustawień skanowania. Aby zmienić ustawienia skanowania dla każdego typu dokumentu wykrytego w sposób automatyczny, wybierz jedną z zakładek typów dokumentów, które pokazują się po naciśnięciu przycisku [Ustawienia poszczególnych rodzajów dokumentów] i zmień ustawienia.

Przycisk [Scan]

Rozpoczyna skanowanie.

Kiedy na przycisku [Scan] wyświetla się przycisk Ostrzeżenie, skanowanie nie rozpocznie się. Postępuj zgodnie z wyświetlonym komunikatem po naciśnięciu Ostrzeżenie, aby rozwiązać problem.

Ekran [Ustawienia]

Ekran [Ustawienia] to ekran, na którym możesz sprawdzić informacje o skanerze ScanSnap, o sieci Wi-Fi i informacje konserwacyjne oraz określić ustawienia.

Ekran główny

Powraca do ekranu głównego.

Konserwacja
Konserwacja

Wyświetla ekran [Konserwacja].

W oknie [Konserwacja] można wykonać następujące czynności.

 • Określenie ustawienia do powiadamiania w przypadku, gdy skaner wykryje brud na szybie, który może spowodować pionowe pasma na skanowanych obrazach

 • Sprawdzenie, kiedy należy wymienić materiały eksploatacyjne

 • Rozpoczęcie operacji czyszczenia rolek podających i wysuwających

 • Aktualizowanie oprogramowania układowego do nowszej wersji

W następujących sytuacjach pojawi się Powiadomienie na Konserwacja.

W następujących sytuacjach pojawi się Powiadomienie na Konserwacja.

 • Kiedy na szybie zostanie wykryty brud

 • Kiedy liczba zeskanowanych stron przekroczy cykl wymiany

 • Gdy zostanie wydana nowsza wersja oprogramowania układowego

Ustawienia skanera

Wyświetla ekran [Ustawienia skanera].

W oknie [Ustawienia skanera] można wykonać następujące czynności.

 • Sprawdzenie informacji na temat skanera ScanSnap, Wi-Fi lub sieci

 • Ustawienie następujących elementów

  • Nazwa skanera ScanSnap

  • Czy wyświetlić wyniki zapisywania zeskanowanych obrazów w usłudze w chmurze

  • Tryb uruchamiania

  • Automatyczne wyłączanie zasilania

  • Metoda wyświetlania profili

  • Język wyświetlany na panelu dotykowym

  • Działanie USB

 • Resetowanie następujących ustawień

  • Oprócz ustawienia [Wyświetlaj język] w oknie [Ustawienia skanera]

  • Ustawienie pola wyboru [Powiadom, kiedy będzie dostępna najnowsza wersja oprogramowania układowego] w [Aktualizacja oprogramowania sprzętowego] ekranu [Konserwacja]

  • Ustawienie pola wyboru [Powiadom, kiedy szyba będzie brudna] w [Wykrywanie kurzu] ekranu [Konserwacja]

Ustawienia Wi-Fi

Wyświetla ekran [Ustawienia Wi-Fi].

W oknie [Ustawienia Wi-Fi] można wykonywać następujące czynności.

 • Przełączanie trybu połączenia Wi-Fi dla łączenia skanera ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym

 • Modyfikacja ustawień dla każdego trybu połączenia

 • Sprawdzanie informacji takich jak status połączenia Wi-Fi i siłę sygnału

 • Resetowanie ustawień Wi-Fi skonfigurowanych dla skanera ScanSnap.

Kiedy jest urządzenie o tym samym adresie IP, co adres skanera ScanSnap w sieci, wyświetli się Powiadomienie w Ustawienia Wi-Fi.

Poradnik połączenia (dla dodawania urządzeń)

Wyświetla ekran [Łączenie urządzeń].

Pokazuje następujące informacje, niezbędne do połączenia skanera z nowym komputerem lub nowym urządzeniem przenośnym.

 • Nazwa skanera

 • Adres IP

 • Nazwa sieci (SSID)

 • Klucz zabezpieczeń

Wyświetlane informacje różnią się, w zależności od metody połączenia skanera ScanSnap.

Pomoc
Pomoc

Wyświetla ekran [Pomoc].

Pokazuje stronę referencyjną dotyczącą skanera ScanSnap Help.