Przycinanie strony

W oknie przeglądarki ScanSnap Home przytnij stronę obrazu, aby przyciąć żądany obszar.

 1. Wyświetl okno przeglądarki ScanSnap Home.

  Po wyświetleniu okna przeglądarki w oknie Okno [Scan to Folder], Okno [Scan to Email] lub [Scan to Print], przejdź do kroku 2.

  1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

   Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

  2. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem wielu stron, zawierającym strony, które chcesz przyciąć.
  3. Wybierz [Otwórz w przeglądarce ScanSnap Home] w menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekordu danych zawartości.
 2. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 3. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem wielu stron, zawierającym strony, które chcesz przyciąć.
 4. Wybierz [Otwórz w przeglądarce ScanSnap Home] w menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości do wyświetlenia w oknie przeglądarki.
 5. Wybierz stronę do przycięcia.

  W trybie [Pokaż tylko stronę] wyświetl stronę do przycięcia.

  Aby przełączyć tryb widoku, kliknij [Przełącz widok] w zakładce [Ekran główny], aby wyświetlić podmenu i wybrać tryb widoku, na który chcesz przełączyć, z podmenu.

 6. Kliknij Przytnij w zakładce [Edytuj], aby wyświetlić okno [Przytnij].
 7. Wybierz Wybierz zakres i określ zakres do przycięcia, przeciągając kursor myszy na stronie.

  Zakres do przycięcia pokazany jest w czerwonej ramce; można też określić kilka zakresów.

  Zakres do przycięcia można regulować, przeciągając kwadratowe znaczki w narożnikach ramki lub przeciągając ramkę w celu przesunięcia zakresu.

  Aby zwolnić wybrany zakres, wybierz obramowany zakres do przycięcia i naciśnij klawisz [Usuń].

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli podczas przeciągania myszy przytrzymasz klawisz [Shift], wybrany zakres przybierze kształt kwadratu.

  • Jeśli w zakresie do przycięcia znajduje się niepożądany tekst lub ilustracje, wybierz Usuń zakres i przeciągnij kursor myszy nad obszarem, który ma być wymazany. Określony do wymazania zakres pojawi się w czarnym obramowaniu.

 8. Kliknij przycisk [OK].
 9. Zapisz zeskanowany obraz, który został edytowany.
  • Gdy w oknie głównym wyświetla się okno przeglądarki

   Kliknij zakładkę [Plik] i wybierz [Zapisz] lub [Zapisz jako] w menu pliku.

  • Gdy okno przeglądarki wyświetla się w oknie [Scan to Folder], oknie [Scan to Email] lub w oknie [Scan to Print]

   Kliknij zakładkę [Plik] i wybierz [Zapisz wszystko, aby zakończyć] w menu pliku.

 10. Kliknij zakładkę [Plik] i wybierz [Zapisz] lub [Zapisz jako] w menu pliku.

Obraz z wybranym zakresem przycięcia został zapisany.

Obrazy można edytować w Podglądzie.

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc podglądu.