Tworzenie obrazu arkusza dwustronicowego przy pomocy scalania dwóch zeskanowanych obrazów (Mac OS)

Scal dwa zeskanowane obrazy, aby utworzyć jeden obraz arkusza dwustronicowego w [Scal strony] w aplikacji ScanSnap Home.

Edytować można wyłącznie obrazy dokumentów zeskanowanych za pomocą skanera ScanSnap.

Można scalić następujące kombinacje obrazów:

 • Wybierając dwa rekordy danych zawartości, z których każdy zawiera obraz jednej strony w formacie PDF

 • Wybierając dwa rekordy danych zawartości, z których każdy zawiera obraz jednego pliku w formacie JPEG

Ponadto, aby utworzyć obraz arkusza dwustronicowego, dwie strony obrazu, które chcesz ze sobą scalić muszą spełniać następujące warunki.

 • Rozmiary i orientacja obydwóch obrazów są takie same

 • Rozmiar każdego z obrazów nie przekracza podanych niżej kryteriów

  • W przypadku scalania pionowego: rozmiar poziomy to 305 mm, a pionowy to 440 mm

  • W przypadku scalania poziomego: rozmiar poziomy to 440 mm, a pionowy to 305 mm

WSKAZÓWKA
 • [Scal strony] jest dostępne po wybraniu rekordów danych zawartości, spełniając następujące warunki.

  • Wybierając folder w folderze [Mac] w widoku listy folderów, w oknie głównym

   Zwróć uwagę, iż [Scal strony] jest niedostępne po wybraniu [Typ dokumentu], [Znacznik], lub [Historia skanowania] w widoku listy folderów.

  • Nie wyszukując rekordów danych zawartości w pasku wyszukiwania na pasku zadań

  • Wybierając dwa rekordy danych zawartości tego samego typu dokumentów

 • Po scaleniu dwóch obrazów ze sobą, maksymalny dopuszczalny rozmiar scalonego obrazu wynosi 440 × 602 mm.

 • Jeśli w obrazach zostały przechwycone palce, zanim utworzysz obraz arkusza dwustronicowego, wypełnij przechwycone obszary palców za pomocą przeglądarki obrazów książek.

 • Nie można scalać obrazów w formacie PDF, które są chronione za pomocą ustawień zabezpieczeń takich jak hasło, nawet jeśli zostały zeskanowane przy pomocy skanera ScanSnap.

  Wyczyść ustawienia zabezpieczeń w oprogramowaniu do edycji PDF, takim jak Kofax Power PDF Standard for Mac.

  Wyczyść ustawienia zabezpieczeń w oprogramowaniu do edycji PDF, takim jak Kofax Power PDF Standard for Mac lub Nuance Power PDF Standard for Mac.

  Wyczyść ustawienia zabezpieczeń w oprogramowaniu do edycji PDF, takim jak lub Nuance Power PDF Standard for Mac.

  Wyczyść ustawienia zabezpieczeń w oprogramowaniu do edycji PDF.

 • W przypadku użycia innego oprogramowania do edycji obrazu w formacie PDF, utworzenie obrazu arkusza dwustronicowego może się okazać niemożliwe.

 • Jeśli w wybranym obrazie w formacie PDF jest osadzona informacja tekstowa, utworzony obraz arkusza dwustronicowego nie będzie zawierał informacji tekstowej z oryginalnego obrazu.

  Osadzając informację tekstową w obrazie arkusza dwustronicowego, który utworzyłeś za drugim razem, zapoznaj się z Konwertowanie rekordów danych zawartości w rekordy z możliwością wyszukiwania.

 • Jeśli w wybranym obrazie formatu PDF osadzono następujące informacje, utworzony obraz arkusza dwustronicowego nie będzie zawierał informacji tekstowych z oryginalnego obrazu.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na liście widoku folderów wybierz folder, w którym zapisano obrazy, które chcesz scalić.
 3. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz dwa rekordy danych zawartości do scalenia obrazu w jeden rekord danych zawartości oraz obraz w innym rekordzie danych zawartości.

  Wybierz rekordy danych zawartości, trzymając wciśnięty klawisz [command polecenie] lub [Shift].

 4. W menu, które pojawi się po kliknięciu rekordów danych zawartości, kiedy trzymasz wciśnięty klawisz [control], wybierz [Narzędzia] [Scal strony].
 5. Wybierz dwie strony do scalenia na Panelu stron w oknie [Łączenie stron ScanSnap].

  Zaznacz strony, trzymając wciśnięty klawisz [command polecenie] lub [Shift].

 6. Kliknij przycisk [Scal strony], aby przełączyć Podgląd do widoku arkusza dwustronicowego.

  Zmień układ pionowy/poziomy stron, aby scalony obraz wyglądał w sposób, w jaki chcesz.

 7. Kliknij przycisk [Połącz], aby scalić wybrane strony.
 8. Kliknij przycisk [Zapisz].
 9. Kliknij nazwę tytułu, a następnie przycisk [Zapisz].

Dwie strony zostały scalone i utworzono jeden obraz arkusza dwustronicowego.

Rozmiar, rozdzielczość i tryb koloru są automatycznie dopasowywane do scalonego obrazu.